Techniek

Opleidingen

Basisopleiding booglassen M.B.E.

Doel
Het doel van de opleiding is de deelnemer vertrouwd te maken met verschillende metaal­bewerkingsmachines en de las­techniek.

Informatie
Voor de vaktheorie gebruikt de deelnemer een theorieboek van het N.I.L.  
De deel­nemer leert de volgende prak­tische vaar­dig­heden:

De leerling kan omgaan met:

 • haakse slijpmachine           
 • schuurbandmachine           
 • TIG apparatuur
 • afkortzaag
 • autogeenapparatuur
 • lasapparatuur

De leerling heeft kennis van:

 • stroom
 • veiligheid
 • materialen
 • smeltlassen
 • booglassen
 • weerstandlassen

Diplomering
Aan het eind van de opleiding volgt een theorie exa­men en een praktijk examen. Wanneer de deelnemer voor beide examens slaagt krijg hij een officieel diplo­ma M.B.E (met beklede elektrode) niveau 1 van het N.I.L. (Nederlands Instituut voor Lastechniek).

LASSEN

Verdiepingsopleiding MAG lassen

Doel
Het doel van deze opleiding is de deelne­mer nog verder vertrouwd te maken met de verschillende metaal­bewerkings­ma­chi­nes en de las­technieken.

Informatie
Voor de vaktheorie gebruikt de deelnemer een theorieboek van het N.I.L. De deelne­mer leert de volgende praktische vaardig­he­den:

De leerling kan omgaan met:     

 • haakse slijpmachine           
 • schuurbandmachine           
 • TIG apparatuur
 • afkortzaag
 • autogeenapparatuur
 • lasapparatuur

De leerling heeft kennis van:

 • stroom
 • veiligheid
 • materialen
 • smeltlassen
 • booglassen
 • weerstandlassen

Aan het eind van de opleiding volgt een theorie examen en een praktijk examen. Wanneer de deelne­mer voor beide exa­mens slaagt krijg hij een officieel diploma MAG lassen van het N.I.L. niveau 1 (Neder­lands Instituut voor Lastechniek). 
Na het halen van het MAG diploma, be­staat voor de deelnemer de mo­gelijkheid om een vervolgopleiding in de me­taal­sector te volgen. Dit kan bijvoor­beeld bij de Anton Tijdink school.

HOUTBEWERKING

Basisopleiding houtbewerking

Doel
Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer op een veilige manier kan om­gaan met handgereedschap en met be­hulp van dit gereedschap een werkstuk kan maken.

Informatie
Deze opleiding bestaat uit vaktheorie en  praktijk. In de praktijk leert de deelnemer banktimmeren. Banktimmeren is het be­werken van hout met handgereedschap.

De volgende onderdelen worden behan­deld tijdens de vaktheorie:

 • werkplaatsen
 • hand- en elektrische gereedschappen
 • machines
 • houtsoorten
 • houtverbindingen en montagemateriaal
 • veiligheid en voorschriften
 • tekenen en tekening lezen

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt, ontvangt hij een certificaat.

Verdiepingsopleiding houtbewerking

Doel
Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer op een veilige manier kan omgaan met machines en met be­hulp van deze machines een werkstuk kan maken.

Informatie
Deze opleiding bestaat uit vaktheorie en praktijk. In de praktijk leert de deelnemer banktimmeren en machinale hout­bewerking.
Banktimmeren is het be­werken van hout met handgereedschap.

Bij machinale houtbewerking werkt de deelnemer met machines:

 • de afkortzaag                     
 • de cirkelzaag                      
 • de schuurbandmachine      
 • de schaafmachine
 • de lintzaag
 • de gatenboor 

De volgende onderdelen worden behan­deld tijdens de vaktheorie:

 • verdieping onderdelen uit basisoplei­ding
 • transportmiddelen
 • plaatmateriaal
 • scharnieren en handgrepen

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt, ontvangt hij een branchecertificaat.

ENTREE

Entree-opleiding assistent bouwen, wonen en onderhoud

Doel
Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deel­nemers kunnen met dit diploma doorstro­men naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

Informatie
De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio. Dit portfo­lio bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • persoonlijke gegevens 
 • Nederlands 
 • rekenen  
 • BPV (beroepspraktijkvorming)
 • burgerschap
 • voortgang
 • kerntaken

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Vaktheorie is een belangrijk onderdeel van de oplei­ding, net als technisch tekenen.
Deze assistentenopleiding is gericht op de bouw­techniek, de opleiding bereidt de deelnemer goed voor op assisterende werkzaamheden in de bouw. Een ver­volgopleiding richting bouwtechniek op het MBO behoort na deze opleiding tot de mogelijkheden.

Diplomering
Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.

Entree-opleiding assistent bouwen, wonen en onderhoud – schilderen

Doel
Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deelne­mers kunnen met dit diploma doorstro­men naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

Informatie
De deelnemers werken tijdens hun op­lei­ding aan een examen portfolio. Dit port­fo­lio bestaat uit de volgende onderde­len:

 • persoonlijke gegevens
 • Nederlands
 • rekenen               
 • BPV (beroepspraktijkvorming)
 • burgerschap
 • voortgang
 • kerntaken

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Vaktheorie is een belangrijk onderdeel van de oplei­ding.
Deze assistentenopleiding is gericht op de bouwtech­niek, de opleiding bereidt de deelnemer goed voor op assisterende werkzaamheden in de bouw. De deelne­mer volgt op Pronova prak­tijklessen gericht op schil­der­werk en professioneel spuiten.

Diplomering
Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.

SCHILDEREN

Basisopleiding Schilderen

Doel
Het doel van deze opleiding is het ver­trouwd maken van de deelnemer met de verschillende kwalificaties (leeronder­de­len) van het schildersvak.

Informatie
De volgende onderdelen (deelkwalifi­ca­ties) komen aan bod:

houtachtige ondergronden en beglazing
spuiten van metaal en kunststof onder­gronden
steenachtige ondergronden
glas

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

TECHNIEK