OP-Fase

Opleidingsfase (OP)

Leerlingen in de opleidingsfase volgen naast de theorievakken een praktijkgerichte opleiding. Het doel van het onderwijs in de opleidingsfase is leerlingen voorbereiden op een baan binnen de arbeidsmarkt of op een vervolgopleiding binnen het middelbaar beroepsonderwijs. De opleidingsfase is onder te verdelen in zes verschillende praktijkrichtingen:

• Techniek
• Groen
• Zorg
• Horeca
Detail
• Logistiek

Iedere praktijkrichting kent een aantal opleidingen. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een landelijk examen, waarbij de leerlingen landelijk erkende diploma’s en branchegerichte certificaten kunnen behalen. De bewijzen van bekwaamheid behorende bij de opleidingen zijn in overleg met het bedrijfsleven opgesteld en vergroten de kansen van leerlingen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

In de opleidingsfase gelden de volgende uitgangspunten:

 • De leerlingen volgen twee opleidingen: een hoofdopleiding en een ondersteunende opleiding. Daarbij worden de mogelijkheden geboden van een basisopleiding, een verdiepingsopleiding en een entree-opleiding (zie criteria entree-opleiding).
 • De theorielessen zijn afgestemd op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling (zie vakken basisfase en voorbereidingsfase). Daarnaast krijgen ze het vak mens & maatschappij uit de methode ‘Kies’.
 • De leerlingen krijgen één keer in de drie weken sociale vaardigheidstraining van een gespecialiseerde trainer. Dit valt onder het uur bewegingsonderwijs.
 • De leerlingen krijgen in projectvorm les in seksuele vorming.
 • De leerlingen lopen externe stage (zie “stage“).
 • De leerlingen krijgen één keer in week een lesuur bewegingsonderwijs.

De leerlingen die aan het einde van het schooljaar de school verlaten gaan aan het einde van het schooljaar op werkweek naar een buitenlandse bestemming.

Entree-opleidingen

Leerlingen kunnen in de opleidingsfase een entree-opleiding volgen. Met het succesvol behalen van een entree-opleiding kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2. Leerlingen die voldoen aan de hieronder beschreven criteria kunnen de entree-opleiding volgen.

Toelatingscriteria entree-opleiding

 • De leerling moet de basisopleiding in zijn gekozen sector behaald hebben.
 • De stages in de gekozen sector moeten met een voldoende afgesloten zijn.
 • De aanwezigheid op school in de OP fase moet > 85% zijn.

De volgende vaardigheden moeten beheerst worden, of er moet een goede ontwikkeling te zien zijn:

 • De leerling kan op tijd komen.
 • Er is een goede communicatie tussen de leerling en de stagebegeleider.
 • De leerling toont voldoende inzet.
 • De leerling kan vragen stellen.
 • De leerling kan zelfstandig opdrachten maken, zowel op school als thuis.
 • De leerling weet wat het vak inhoudt.
 • De sociale vaardigheden, zoals benoemd in het stageboekje (*), worden beheerst.
 • De leerling kan samenwerken.
 • De leerling kan twee dagen in de week stage lopen.

De voorwaarden behorende bij de uitstroomprofielen worden twee keer per schooljaar door de mentor met leerling en ouders/verzorgers besproken.