medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school.

MR Pronova
Op Pronova bestaat de MR uit ouders en personeelsleden. De MR bestaat uit de volgende leden:

Dhr. R. Eenink (voorzitter)
Dhr. C. Starink
Dhr. A. Lammers

Mevr. N. Garvelink, oudergeleding
Vacature, oudergeleding
Mevr. P. Pastoors, oudergeleding

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:
– die waarover de MR eerst advies moet geven;
– die waarvoor instemming van de MR vereist is;
– die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

Wat vragen wij van u?
– Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
– Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen
(lezen van stukken);
– Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen
– Een kritische én open houding.Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan een mail naar info@pronovapraktijkonderwijs.nl.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Rick Eenink