IOP/OPP

Individueel ontwikkelingsplan (IOP)

Iedere leerling op Pronova werkt met een individueel ontwikkelingsplan (IOP). Hierin staat waaraan de leerling, in overleg met ouders en mentor, wil werken voor een bepaalde periode. Dit kan op het gebied van theorie, praktijk en sociale vaardigheden zijn. 

Twee keer per jaar komen leerling en mentor samen om het IOP vorm te geven. In een gesprek worden de persoonlijke leerdoelen door de leerling geformuleerd en coacht de mentor waar nodig. De doelen worden met ouders besproken. Op ieder moment in het jaar kunnen de leerdoelen worden bijgesteld. 

Aan het eind van een periode vindt de evaluatie plaats. Om te bewijzen dat de doelen behaald zijn, wordt een portfolio bijgehouden. Dit is een verzamelmap met bewijzen van alle competenties die behaald zijn. Een map waar de leerling trots op kan zijn!

Ouders worden in januari en juni uitgenodigd op school voor een portfoliopresentatie.  Dit is een presentatie van de leerling zelf, gevolgd door een gesprek met de mentor. 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor iedere leerling wordt er bij de start van de schoolloopbaan op Pronova een OPP opgesteld. Deze wordt opgebouwd met de informatie die Pronova krijgt vanuit het onderwijskundig rapport van de bassischool. Het OPP dient 6 weken na de start van het schooljaar ondertekend te zijn.
Het OPP bestaat uit:

  • NAW gegevens leerling
  • Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
  • Schoolgegevens
  • Toetsen en testen
  • Onderbouwing geboden ondersteuning vorige school
  • Uitstroomperspectief
  • Ondersteuning
  • Bevorderende en belemmerende factoren
  • Handelingsdeel

Het OPP wordt twee keer per schooljaar met ouders/verzorgers besproken tijdens de portfoliopresentaties in januari en juni. In het eerste jaar wordt het OPP ook nog tijdens het huisbezoek aan het begin van het schooljaar besproken. Het OPP is een groeidocument en kan op ieder moment in jaar aangepast worden.