Het zorgteam

Op Pronova wordt aan elke leerling zo passend mogelijk onderwijs geboden. Dit wordt gedaan door leerlingen structureel te begeleiden en te ondersteunen waar nodig.


Zorgteam

Op Pronova wordt aan elke leerling zo passend mogelijk onderwijs geboden. Dit wordt gedaan door leerlingen structureel te begeleiden en te ondersteunen door middel van:

• mentorgesprekken
• coachingsuren
• huisbezoeken in het basisjaar
• klassenobservaties
• groepsbesprekingen
• leerlingbesprekingen

Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben wordt het zorgteam ingeschakeld door de mentor. Door overleg met mentor, leerling, ouders en specialisten van het zorgteam wordt vastgesteld welke extra ondersteuning nodig is. Dit kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld leren, gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Medewerkers Zorgteam

Zorgcoördinator (Yvonne Hegeman)
De zorgcoördinator op Pronova zorgt ervoor dat alle ondersteuning die geboden wordt op Pronova gecoördineerd, geregeld en uitgevoerd wordt. Zij is het eerste aanspreekpunt als het om extra ondersteuning voor leerlingen, medewerkers en externe partners gaat.

Orthopedagoog (Metha Freriks)
De orthopedagoog is een specialist als het om gedrags- en of leerproblemen gaat. Zij heeft een signalerende en adviserende rol binnen het zorgteam, doet zonodig aanvullend onderzoek en ondersteunt leerlingen zo nodig individueel

Ambulant begeleider cluster IV (Marcel Nagtegaal)
De ambulant begeleider cluster IV op Pronova is een specialist als het gaat om kinderen met psychiatrische- of gedragsstoornissen. Hij biedt binnen het zorgteam extra ondersteuning als er vragen omtrent deze leerlingen zijn.

Pedagogisch medewerker (Jan Duenk)
De pedagogisch medewerker op Pronova wordt binnen het Zorgteam ingezet, door individuele gesprekken met leerlingen te voeren. Deze gesprekken vinden plaats bij de leerlingenbalie. Deze plek wordt als steunpunt binnen school gezien. Een leerling kan bij de pedagogisch medewerker terecht voor een gesprek over bijvoorbeeld welzijn, planning, contacten met leeftijdsgenoten etc.

Aanbod Zorgteam

Het Zorgteam biedt op veel verschillende manieren ondersteuning. Bijvoorbeeld:

• Huiswerkbegeleiding
• Remedial Teaching
• Opvang (zowel vrijwillig als toegewezen) op alle schooldagen onder lestijd voor leerlingen.
• Dyslexie ondersteuning m.b.v. lees-ondersteunende apps.
• Onderzoek op sociaal emotioneel gebied (SAQI)
• Sociale vaardigheidstraining
• Weerbaarheidstraining ‘Rots en water’
• NT2 ondersteuning voor anderstaligen
• Screeningsonderzoek op het gebied van psychodiagnostiek
• Psychomotorische training (PMT)
• Facilitering ortho-didactische en pedagogische hulpmiddelen
• Consultatie voor medewerkers en andere partners
• Beroepskeuze interessetest
• Begeleiding bij uitval van stage