aanmelden nieuwe leerling

Aanmeldingsprocedure

Stap 1

Aanmelding door het (speciaal) basisonderwijs voor afname onderzoeken. (Dit is nog geen definitieve aanmelding)

Leerlingen die worden verwezen naar Pronova komen vanuit het speciaal basisonderwijs (sbao) of het regulier basisonderwijs. Het (s)bao kijkt in oktober of er leerlingen zijn die extra zorg nodig hebben en bekijken waar zij geplaatst kunnen worden. Deze leerlingen worden aangemeld bij een school voor Voortgezet Onderwijs (VO), die zorg draagt voor de aanmelding bij het samenwerkingsverband (SWV) Slinge Berkel. Zij zorgen ervoor dat in de maanden november en december de onderzoeken worden afgenomen door het onderwijsadviesbureau A-vision. Meestal bestaan die onderzoeken uit een intelligentieonderzoek en een drempelonderzoek. Voor Pronova is dat de Wisc lll. De IQ-gegevens en de didactische leerprestaties worden verwerkt in een onderwijskundig rapport. Dit rapport wordt  besproken met de ouders en de school. Daarna wordt opnieuw contact gezocht met het VO voor definitieve aanmelding.
 

Stap 2

Aanmelding bij toelaatbaarheidscommissie (TLC) (via SWV Slinge Berkel)

Na stap 1 volgt aanmelding bij Pronova. De zorgcoördinator van Pronova begeleidt dit proces. Het zijn stappen die leiden tot een definitieve plaatsing. De ouders nemen samen met de zorgcoördinator de bij stap 1 genoemde stukken door en zetten een handtekening voor akkoord. Meestal is de leerling ook aanwezig en hij/zij krijgt direct een intakegesprek.
Het onderwijskundig rapport, de testgegevens en de intakegegevens worden naar de TLC gestuurd en zij geven een toelaatbaarheidsverklaring af. Ouders en school ontvangen deze.

Stap 3

Officiële verwijzing TLC

Voor een definitieve plaatsing op Pronova is een officiële toelaatbaarheidsverklaring nodig van de TLC en van het SWV Slinge Berkel. Dit gaat als volgt:

  • Via een indicatiestelling geeft de TLC aan of een leerling toegelaten mag worden tot het praktijkonderwijs.
  • Als de indicatie is afgegeven worden de ouders en de VO-school op de hoogte gesteld. Zij krijgen de verklaring via de mail of post.

Om een juiste indicatie te kunnen stellen zijn de volgende gegevens belangrijk:

  • De intelligentie van de leerling.
  • De leerachterstanden op de leergebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
  • Eventuele sociaal-emotionele problematiek van de leerling.

Het onderwijskundig rapport (OKR) van de basisschool levert gegevens aan, waaruit de leerachterstanden met erkende testen aangetoond worden

Uit alle aangeleverde stukken wordt het LVP (Leerling Volg Plan) van de leerling gemaakt door medewerkers van het Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS) van Pronova.

Voor aanmeldingen en vragen hierover kunt u mailen naar Yvonne Hegeman, YHegeman@pronovapraktijkonderwijs.nl